Verksamheten i Margitha bedrivs inom organisationen FCE (Fundația Creștină Elim)

FCE är en icke-statlig organisation, NGO (non-governmental organisation). Klicka här för att läsa årsrapporter.

För den dagliga verksamheten ansvarar ledningsgruppen, bestående av tre personer varav en är verkställande direktör. Verksamheten är organiserad i ett antal projekt med ansvariga projektledare vilka rapporterar till ledningsgruppen.

FCE har ett sextiotal anställda varav en del arbetar deltid. De flesta arbetar direkt med barnen och vuxna i familje- och fosterhem, på stödboendet Brândușa, på särskolan, på Dagcentret, i After School-verksamheten och i integrationsprojektet i en romerbosättning. Andra arbetar i storköket, snickeriet, byggföretaget och second hand-butiken. Några av de anställda är ungdomar, som gått igenom FCEs integreringsprogram och fått en chans till ett jobb.

FCEs styrelse består av medlemmar från Rumänien och Sverige. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och är ett stöd för verkställande direktören och ledningsgruppen. Styrelsen fastställer budget, verksamhetsplan och strategier.

FCEs anställda är välutbildade och arbetar tillsammans för att hjälpa människor med behov.

I FCEs ledningsgrupp ingår Valentina Ferche VD, Lidia Micula & Cosmina Mârze.

Ledningsgruppen

Cosmina, Lidia, Valentina, Lars

I FCEs styrelse ingår Valentina Ferche, Lidia Micula, Cosmina Mârze, Frederic Balla, Maria Bark, Carl Widell, Margareta Josefsson, Marianne Åsebrant, Gunnar Axelsson, Lars och Barbro Gustavsson.