I samarbete med skolmyndigheterna startade FCE en särskola i Marghita. FCE renoverade byggnaden, som tillhör en av Marghitas skolor och den första klassen togs emot 2001. Det var unikt att funktionsnedsatta barn integrerades i vanlig skolmiljö. Många familjer i och runtomkring Marghita ärP1010517 tacksamma för möjligheten att sända sina barn till skolan.

Barnen har olika funktionsnedsättningar och inlärningen anpassas efter varje barns möjligheter och svårigheter. FCE ordnar skolskjuts till och från skolan varje dag. FCE står också för resurspersonal, lokalvård samt inredning och skolmaterial. Barnen serveras frukost och lunch, som kommer från FCEs storkök och betalas av kommunen.

Vartefter som nya klasser tillkommit har fler klassrum iordningställts.IMG_2144

Då alla barn, som bott på Casa Albã, fått flytta till en familj, så kunde en del särskoleklasser överta lokalerna där 2009.

2012 tillkom även särförskolan och  från hösten 2018, så finns hela särskolan med dess drygt femtio elever i Casa Albãs lokaler.

På relativt kort tid har förbättringar skett för funktionsnedsatta barn och det är i dag svårt att tänka sig att så sent som i början av år 2000 hölls många av dessa barn gömda i sina hem eller på institutioner. FCEs pionjärarbete har fått bli en förebild.